Registrace na ČTÚ

ODBOR PRO OBLAST PRAHA se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025

Praha 15.6.2012
Čj. ČTÚ-103 117/2012-6312/I.vyř.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 14 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení
komunikační činnosti, doručeného Úřadu dne 14. 6. 2012, vydává

osvědčení č. 3353

fyzické osobě:
Jméno a příjmení:
Obchodní firma:
Adresa místa podnikání:
Identifikační číslo:

potvrzující, že tato osoba předložila Úřadu podle § 13 zákona č. 127/2005 Sb., oznámení
komunikační činnosti, která je podle § 8 tohoto zákona podnikáním v elektronických
komunikacích. Oznámeny byly tyto komunikační činnosti:

Veřejná pevná komunikační síť
Územní rozsah: Česká republika

Veřejně dostupná telefonní služba
Služba je poskytována jako veřejně dostupná.
Územní rozsah: Česká republika

Veřejně dostupná telefonní služba
Služba není poskytována jako veřejně dostupná.
Územní rozsah: Česká republika

Ostatní hlasové služby
Služba není poskytována jako veřejně dostupná.
Územní rozsah: Česká republika

Pronájem okruhů
Služba není poskytována jako veřejně dostupná.
Územní rozsah: Česká republika

Šíření rozhlasového a televizního signálu
Služba je poskytována jako veřejně dostupná.
Územní rozsah: Česká republika

Služby přenosu dat
Služba je poskytována jako veřejně dostupná.
Územní rozsah: Česká republika

Služby přístupu k síti Internet
Služba je poskytována jako veřejně dostupná.
Územní rozsah: Česká republika

Aleš Kettner
Aleš Kettner
Zlonín 105, 250 64, Zlonín
471 31 772

Držiteli tohoto osvědčení vzniklo oprávnění v rozsahu ustanovení:
§ 79 zákona č. 127/2005 Sb. a § 104 zákona č. 127/2005 Sb.

Ing. Cyril Kantor v. r.
ředitel odboru pro oblast Praha
Otisk úředního razítka

Za správnost: Miroslav Stuchlý, 18. 6. 2012

Vypraveno dne: 18. 6. 2012